Nieuws 2019

Verbeter uw cashflow door een beter debiteuren beheer

Nieuwe fietsregeling per januari 2020

Btw verhoging van 6% naar 9%

Voorkom desinvesteringsbijtelling

Wanneer u het voornemen hebt om een bedrijfsmiddel te verkopen dat u minder dan 5 jaar geleden hebt aangeschaft, dan is het voor u misschien raadzaam het bedrijfsmiddel pas begin 2019 te verkopen. Mogelijk kunt u hiermee een desinvesteringsbijtelling beperken of zelfs voorkomen.

Maximaliseer uw kleinschaligheidsinversteringsaftrek

Uw recht op investeringsaftrek vervalt als u het maximale investeringsbedrag van €314.673,- overschrijdt. Dreigt u dit maximumbedrag te overschrijden, dan kan het raadzaam zijn om een investeringen (deels) uit te stellen tot het volgende jaar.

Tijdige indiening WBSO-aanvraag

Als uw onderneming het voornemen heeft om S&O-werkzaamheden te starten, moet tijdig een WBSO-aanvraag worden ingediend. Voor zzp’ers geldt er een deadline. Houdt de termijnen goed in de gate.

Voorkom verliesverdamping

Als hoofdregel geldt dat verliezen negen jaar voorwaarts verrekenbaar zijn. Na die termijn verdampen nog niet verrekende verliezen. Verliezen behaald vanaf 2019 zullen nog maar zes jaar verrekenbaar zijn.

Voorkom fiscale verliezen

Is achterwaartse verliesrekening naar 2017 voor uw vennootschap niet mogelijk? Dan kan het voor u juist gunstiger zijn om het ontstaan van fiscale verliezen in 2018 zoveel mogelijk te voorkomen en uit te stellen met de beperkte voorwaartse verliescompensatietermijn. De regels van goed koopmansgebruik bieden daar enige ruimte voor.

Nieuwe tarieven vennootschapsbelasting 

Uw vennootschapsbelasting tarief gaat veranderen. Dit gebeurt stapsgewijs en geldt zowel voor het hoge tarief als (nu 25%) als voor het lage tarief (20%). Het hoge tarief gaat stapsgewijs naar 20,5% (2019: 25%, 2020: 22,55% en 2021:20,5%). Het lage tarief gaat stapsgewijs naar 15% (2019:19%, 2020: 16,5%, 2021: 15%.

Tot €200.000,-      20%

>    €200.000,-       25%

Tot €200.000,-      19%

>    €200.000,-       25%

Tot €200.000,-      16,5%

>    €200.000,-       22,55%

Tot €200.000,-      15%

>    €200.000,-       20,5%

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting mogen vanaf 1 januari 2019 slechts afschrijven op een gebouw in eigen gebruik totdat de boekwaarde gelijk is aan de WOZ-waarde (tot op heden was die 50% van de WOZ-waarde). Dit betekent  dat het vanaf 2019 nog belangrijker is dan voorheen om de WOZ-beschikking te controleren en indien nodig bezwaar aan te tekenen. Voor gebouwen die in gebruik zijn genomen voor 1 januari 2019 maar waarop minder dan 3 volledige boekjaren is afgeschreven, geldt overgangsrecht. Op basis van dit overgangsrecht mag u na 1 januari 2019 nog afschrijven volgens de oude regels, totdat u in totaal 3 volledige boekjaren hebt afgeschreven.

Benut de werkkostenregeling optimaal

Het is raadzaam om te controleren of u de werkkostenregeling optimaal hebt benut. U kunt bijvoorbeeld nagaan of u de vergoedingen en verstrekkingen die u in 2018 aan uw werknemers hebt gegeven, correct hebt en waar gewenst hebt aangewezen. U kunt na afloop van het jaar niet alsnog vergoeding en verstrekkingen aanwijzen. Ook is deze controle een goede gelegenheid om te inventariseren of u voor komende kalenderjaar rekening moet houden met extra werkkosten ten opzichte van het afgelopen jaar.

Voorkom overschrijding werkkostenbudget

Als de door u aangewezen vergoedingen en verstrekkingen het 1,2%-werkkostenbudget voor 2018 overschrijden, bent u over de overschrijding 80%-eindheffing verschuldigd. De aangifte loonheffingen in januari 2019 is de laatste aangifte waarin u deze heffing kunt aangeven. Als u eindheffing moet afdragen door overschrijding van het werkkostenbudget, dan kan dit een aanleiding zijn voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden of regelingen om een overschrijding van het budget in 2019 te voorkomen of te beperken.

Bespaar premie door tijdige controle beschikking werkhervattingskas

Een goede controle kan in de praktijk een premiebesparing opleveren. Als u als werkgever geen eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet bent, dan ontvangt u rond deze periode uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van de Belastingdienst. Gelet op de relatief korte bezwaartermijn is het raadzaam deze beschikking zo snel mogelijk te controleren.

Vraag loonkostenvoordeel aan

 per 2018 is het systeem van premiekortingen vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV). LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere of arbeidsgehandicapte werknemers in dienst nemen. U kunt in uw aangifte loonheffingen te kennen geven voor welke werknemers u recht meent te hebben op een tegemoetkoming. Het LKV ontvangt u pas na afloop van het kalenderjaar als eenmalige uitkering. Voor alle groepen LKV moet u in het bezit zijn van een doelgroepverklaring, die uiterlijk 3 maanden na een indiensttreding of herplaatsing moet zijn aangevraagd. 

Bijtellingspercentage voor leaseauto’s

Sinds 1 januari 2017 gelden er nieuwe bijtellingspercentage voor leaseauto’s. Deze zijn van toepassing van het jaar dat de auto op naam is gezet in het kentekenregister en blijven (maximaal) 5 jaar van toepassing is. De bijtellingspercentage zijn als volgt:

Het 4%-bijtellingspercentage voor emissieloze (elektrische) auto’s wordt per 1 januari 2019 alleen nog maar toegepast voor de eerste €50.000 van de cataloguswaarde van de auto. Dit betekent dat voor emissieloze auto’s met een hogere catalogusprijs dan €50.000,- die in 2019 op naam zijn gezet, het reguliere bijtellingsperentage van 22% zal gelden voor het bedrag boven de €50.000,-.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *